Haru Yasumi no Yoru (Anime)

Haru Yasumi no Yoru
Haruyasuminoyoru (English), はるやすみのよる (Japanese)
Subscribe to
『Haru Yasumi no Yoru』

📖 Synopsis


Official music video for Kojima Keitany Love' song Haru Yasumi no Yoru, animated by Takaharu Shimizu.

📰 Updates


📺 Releases


🗣️ Discussion