Qin Shi Ming Yue: Canghai Hengliu (Anime)

Qin Shi Ming Yue: Canghai Hengliu
The Legend of Qin: The High Waves of Canghai (English), 秦时明月之沧海横流 (Japanese), Qin Shi Ming Yue: Cang Hai Heng Liu (Synonyms), Qin's Moon 6 (Synonyms), The Legend of Swordsman 6 (Synonyms)
Subscribe to
『Qin Shi Ming Yue: Canghai Hengliu』

📖 Synopsis


📰 Updates


📺 Releases


🗣️ Discussion