Kakko Tsuken na yo!! (Manga)

Kakko Tsuken na yo!!
Kakko Tsuken nayo!! (Synonyms), カッコ぀けんγͺγ‚ˆ!! (Synonyms)
Subscribe to
γ€ŽKakko Tsuken na yo!!』

πŸ“– Synopsis


Seiko dreams of finding Prince Charming, but unfortunately she attends a girls' school and the opportunities to meet boys are very few. Fortunately, the boys from the nearby school also show up at the school festival and among them is the charming Takama whom Seiko immediately elects as its prince. One day Seiko lurks outside Takama's school, hoping to meet him, but there she finds a group of thugs who start to mock her and one of them, Fuji, suddenly kisses her!

πŸ“° Updates


πŸ“Ί Releases


πŸ—£οΈ Discussion